Engelse grammatica - vergelijkend en overtreffend (2023)

De vergelijkende en de relatieve overtreffende trap

In alle talen zijn bijvoeglijke naamwoorden van primair belang. Ook, in tegenstelling tot zelfstandige naamwoorden, veranderen werkwoorden en bijwoorden (althans bijwoorden die niet dezelfde vorm hebben als hun overeenkomstige bijvoeglijke naamwoorden) van vorm, d.w.z.rang. Daarom is het goed om te weten hoe ze zich precies gedragen.

Engelse grammatica - vergelijkend en overtreffend (1)

DE GRADEN VAN HET ADJECTIEF

Net als in het Italiaans hebben bijvoeglijke naamwoorden in het Engels drie graden:

  • positief
  • comparatief
  • overtreffende trap

De vergelijkende en de overtreffende trap worden gevormd door de positieve graad volgens bepaalde regels te transformeren. In sommige gevallen worden de regels overtreden: het bijvoeglijk naamwoord is dan onregelmatig.

We hebben verschillende soorten bijvoeglijke naamwoorden:

eenlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden:

positiefcomparatiefovertreffende trap
eenlettergrepigpositief+ zijnpositief+ zijn
donkerdonkerisdonkerOosten
langlangislangOosten

Bart is langer dan Lisa [tooltip]

Bart is ouder dan Lisa [tooltip]Bart is ouder dan Lisa[/tooltip]

Als het positieve eindigt ope, In die tijd:

Positiefcomparatiefovertreffende trap
ma. eindigend met epositief+ rpositief+ st
moedigmoedigRmoedigst
grootgrootRgrootst

Lisa is wijzer dan zijn broer [tooltip]

Lisa is de wijste persoon die ik ken [tooltip]

drielettergrepige bijvoeglijke naamwoorden of met meer dan drie lettergrepen:

Positiefcomparatiefovertreffende trap
trisillabicibramen + positiefmeest + positief
geïnteresseerdmeergeïnteresseerdmeestgeïnteresseerd
genereusVrijgevigermeest genereuze

Lisa is vrijgeviger dan Bart [tooltip]Lisa is vrijgeviger dan Bart[/tooltip]

Lisa is de meest genereuze van alle mensen die ik ken [tooltip]

disyllabische bijvoeglijke naamwoorden:

De meeste bijvoeglijke naamwoorden met twee lettergrepen vormen de vergelijkende metmeeren de overtreffende trap metmeest.

Positiefcomparatiefovertreffende trap
bisillabicibramen + positiefmeest + positief
voorzichtigmeer voorzichtigmeest voorzichtig
prettigaangenamerMeest aangenaam

Lisa is voorzichtiger dan Bart [tooltip]

Als het positieve eindigt opvolofmet betrekking tot, gedraagt ​​zich normaal als drielettergrepig;

twijfelachtig, meer twijfelachtig, meest twijfelachtig

(Video) Comparative & Superlative Adjectives in English: Complete Guide

duisterder, duisterder, meest duister

Als het positieve eindigt opis,joppuur inmedeklinker + le, gedragen zich normaal gesproken als monosyllabische (de laatste y wordt i in de vergelijkende en overtreffende trap).

slim slimst slimst

mooi, mooier, mooiste

zachtaardig, zachtaardiger, zachtaardigst

Bijvoeglijke naamwoorden met twee lettergrepen die eindigen op -er, -le of -ow nemen -er en -est om de vergelijkende en overtreffende trap vormen.

Enkele onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden:

slecht slechter slechtst

ver, verder/verder, verste/verste

goed beter Best

weinig, minder, minste

veel/veel, meer, de meeste

oud, ouder/ouder, oudste/oudste

  • Verder en verder worden alleen gebruikt voor afstanden
  • Verder en verder hebben een breder gebruik (metaforisch etc.)
  • Ouderling en oudste worden alleen gebruikt voor mensen, terwijl ouder en oudste worden gebruikt voor mensen en dingen

DE VERGELIJKING VAN GELIJKHEID

De vergelijking van gelijkheid heeft zijn regels: of we nu te maken hebben met bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden, zelfstandige naamwoorden of werkwoorden.

Engelse grammatica - vergelijkend en overtreffend (2)

de giraf is zo groot als de boom [tooltip]

bijvoegelijke naamwoorden en bijwoorden

Wanneer we ons in deze situatie bevinden, is de algemene regel heel eenvoudig:

als + agg./avv. + als

Ik ben zo goed als de volgende man [tooltip]

Paul McCartney is net zo intelligent als John Lennon [tooltip]Paul McCartney en de intelligente John Lennon[/tooltip]

zelfstandige naamwoorden:

In plaats daarvan moeten we, wanneer we zelfstandige naamwoorden willen vergelijken, kijken of het zelfstandig naamwoord meervoud of enkelvoud is, maar ook of het telbaar of ontelbaar is

as + veel + enkelvoudig / ontelbaar zelfstandig naamwoord. + als

Er zit net zoveel water in deze pot als in die [tooltip]

as + many + meervoud zelfstandig naamwoord + as

(Video) Comparative & Superlative Adjectives - English Grammar Lesson (with PDF & Quiz)

Zitten er net zoveel bladeren aan deze boom als aan die? [tooltip]Zijn er evenveel bladeren aan deze boom als aan die?[/tooltip]

werkwoord:

werkwoord + zoveel als

Ik rook niet zoveel als jij [tooltip]Non fumo quanto te[/tooltip]

De vergelijking van gelijkheid in ontkennende zinnen

In ontkennende zinnen kan de eerste zoals in de getoonde diagrammen worden vervangen doorDus:

Er zijn niet zoveel bladeren aan deze boom als aan die [tooltip]

Bijzondere constructies

Gelijkheidsconstructies worden ook gebruikt om uitdrukkingen als dubbel, driedubbel, tweemaal zoveel te maken:

twee/drie/n keer + comparativo

Deze boom is twee keer zo oud als die [tooltip]

twee/drie/n keer zoveel/veel + comparativo

comparativo + twee/drie/n keer zoveel/veel

Ik rook twee keer zoveel als jij [tooltip]Fumo due volte tanto quanto fumi tu[/tooltip]

Eén keer, twee keer en drie keer worden vaak afgekort tot respectievelijk één keer, twee keer en drie keer.

meerderheid vergelijkingen

Engelse grammatica - vergelijkend en overtreffend (3)

Hier zijn de bijvoeglijke naamwoorden in de vergelijkende graad.

bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord + dan

Jij bentslimmer danIk ben[tooltip]Jij bent slimmer dan ik[/tooltip]

meer + bijvoeglijk naamwoord / bijwoord + dan

Een potlood isnuttigernaar mijdaneen computer[tooltip] Een potlood is handiger dan een computer[/tooltip]

zelfstandige naamwoorden:

meer + zelfstandig naamwoord + dan

Dit jaar heb je verdiendmeer geld danIk heb[tooltip]Dit jaar heb je meer verdiend dan ik [/tooltip]

(Video) COMPARATIVE & SUPERLATIVE ADJECTIVES 🤔| English grammar | Learn the rules with examples

werkwoord:

werkwoord + meer + dan

Imeer studeren danjij doet [tooltip]Ik studeer meer dan jij.[/tooltip]

Meerderheid relatieve overtreffende trap

Hier staan ​​de bijvoeglijke naamwoorden in de overtreffende trap.

bijvoeglijke naamwoorden of bijwoorden:

het + bijvoeglijk naamwoord / bijwoord + van / in / andere bepaling

Ik bende slimste binnenmijn familie [tooltip]Ik ben de slimste in mijn familie[/tooltip]

de meeste + bijvoeglijk naamwoord / bijwoord + van / in / andere bepaling

De wedstrijd van gisteravond wasde meest opwindende die ik ooit heb gezien. [tooltip]De wedstrijd van gisteravond was de spannendste die ik ooit heb gezien[/tooltip]

Zelfstandige naamwoorden:

het meest + zelfstandig naamwoord + van/in/andere bepaling

Amerika is het continent dat heefthet meestSpaans sprekendmensen inde wereld[tooltip]Amerika is het continent met meer Spaanstaligen in de wereld [/tooltip]

Werkwoorden:

werkwoord + het meest + in/van/andere bepaling

Te midden vanal mijn vrienden, ikrook het meest[tooltip] Van mijn vrienden rook ik het meest.[/tooltip]

Minderheidsvergelijkingen

de hond is minder agressief dan de leeuw

Engelse grammatica - vergelijkend en overtreffend (4)

Hier zijn de bijvoeglijke naamwoorden in de positieve graad.

Bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, enkelvoud/ontelbare zelfstandige naamwoorden:

minder + … + dan

Macbeth isminder slecht danJago[tooltip]Macbeth is minder slecht dan Jago [/tooltip]

Er isminder waterin de Middellandse Zeedanin de Atlantische Oceaan [tooltip]Er is minder water in de Middellandse Zee dan in de Atlantische Oceaan. [/tooltip]

Zelfstandige naamwoorden in het meervoud:

minder + sost. + dan

Dit jaar heb ik gelezenminder boeken danvorig jaar[tooltip]Dit jaar heb ik minder boeken gelezen dan vorig jaar [/tooltip]

(Video) Engels - Vergelijking - Comparison - EngelsAcademie.nl

Merk op dat als het zelfstandig naamwoord wordt geïntroduceerd door het aantal, minder wordt gebruikt:

Het aantal boekenIk heb gelezen dat dit jaar isminder danhet aantal boeken dat ik vorig jaar heb gelezen. [tooltip]Het aantal boeken dat ik dit jaar heb gelezen is minder dan het aantal boeken dat ik vorig jaar heb gelezen[/tooltip]

Werkwoorden:

werkwoord + kleiner dan

Jijkoken minder daneen keer [tooltip]Kook minder dan een keer[/tooltip]

Minderheid relatieve overtreffende trap

Hier zijn de bijvoeglijke naamwoorden in de positieve graad.

Bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, enkelvoud/ontelbare zelfstandige naamwoorden:

de minste + … + van/in/andere bepaling

Macbeth is dat nietde minst slechte vanShakespeare's personages [tooltip]Macbeth is niet de minst kwaadaardige van Shakespeare's personages [/tooltip]

Heeft de Middellandse Zeehet minste watervan alle zeeën? [tooltip] Heeft de Middellandse Zee minder water dan alle zeeën?[/tooltip]

Zelfstandige naamwoorden in het meervoud:

de minste + zelfstandig naamwoord + van/in/andere bepaling

Dit jaar heb ik gelezende minste boekenooit! [tooltip]Dit jaar las ik minder boeken dan ooit! [/tooltip]

Ook hier is het aantal wensen het minst:

Het aantal boekenIk heb gelezen dat dit jaar isde minste ooit! [tooltip]Het aantal boeken dat ik dit jaar heb gelezen is het laagste ooit! [/tooltip]

Werkwoorden:

werkwoord + de minste + in/van/andere bepaling

Jijrook het minstewij allemaal [tooltip]Je rookt minder dan wij allemaal [/tooltip]

Diepgaand

De tweede vergelijkingsterm, geïntroduceerd door thans, kan subject of object zijn. Als het wordt uitgedrukt door een voornaamwoord, is het belangrijk dat dit laatste de juiste vorm heeft. Bijvoorbeeld:

Ze houdt meer van jou dan van mij [tooltip]Ti ama più di me [/tooltip]

Ze houdt meer van jou dan van mij [tooltip]Ti ama più di me. [/tooltip]

In de eerste houdt het onderwerp (zij) meer van jou (jij) dan van mij (ik). In de tweede houdt het onderwerp (zij) meer van jou (jij) dan jij (jij) van mij (ik). Zelfs als in het Italiaans het object-voornaamwoord me in beide constructies wordt gebruikt, is het in het Engels in de tweede juister om het subject-voornaamwoord I te gebruiken (vooral schriftelijk of in formele contexten). Dit is ook om dubbelzinnigheid te voorkomen, zowel syntactisch als semantisch. Deze laatste reden, moet gezegd worden, is vooral geldig in transitieve constructies. Bij intransitieve constructies is er geen gevaar voor dubbelzinnigheid:

Jij studeert meer dan ik [tooltip]Studi più di me [/tooltip]

(Video) Trappen van vergelijking

Jij studeert meer dan ik[tooltip]Studi più di me[/tooltip]

Videos

1. Engelse grammatica: Comparative and Superlative
(Mevrouw Boelens)
2. Comparative and Superlative - learning English - Vergelijkende en overtreffende trap
(English Grammar)
3. Engels - Trappen van vergelijking
(allesvoorengels)
4. Grammar: Trappen van vergelijking door Meester Gijs
(MeesterGijs)
5. NT2 leuk leuker leukst! comparatief superlatief: trappen van vergelijking 🪜 de regels #learndutch
(juf m NT2)
6. Dutch Comparative & Superlative #1. How to compare things in Dutch? (NT2 - A1/A2)
(Dutchies to be - Learn Dutch with Kim)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 10/17/2023

Views: 5623

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.