Vergelijkingen en superlatieven: de basis (2023)

De vergelijkende meerderheid en de relatieve overtreffende trap in het Engels

Voordat we onderzoeken hoe de vergelijkende en overtreffende trap van bijvoeglijke naamwoorden in praktische termen worden gebruikt, zullen we noodzakelijkerwijs moeten kijken naar de criteria voor hun vorming. Het gaat om eenregeldie in wezen voortkomt uit waar het bijvoeglijk naamwoord zich voor leent - in termen vanlengteen vooral vangeluid -door er twee toe te voegenachtervoegsels, –is(comparatief) e-Oosten(overtreffende trap), in plaats van termen in te voerenmeer(meer) ehet meest(meest). Deze laatste weerspiegelen veel meer de Italiaanse formules maar waar mogelijk het gebruik vanachtervoegselsise-Oostenals vloeiender. Laten we dus eens kijken naar de basisregel voor hun gebruik.

Hoe ze worden gevormd

de achtervoegsels –ise-Oostenze worden gebruikt met alle eenlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden en met alle tweelettergrepige bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op –j.

Basisvorm: is toegevoegd -is, –Oosten

koud (Freddo)koudisde kouOosten
klein(piccolo)kleinisde kleineOosten
lang(lang)langisde langeOosten
snel(snel)snelisde snelleOosten
sterk(sterk)sterkisde sterkeOosten

Spellingsvariant 1: wanneer het bijvoeglijk naamwoord eindigt met een medeklinker voorafgegaan door een klinker, verdubbel dan de laatste medeklinker alvorens toe te voegen –is, –Oosten

vet (grasso)vetTisde dikkeTOosten
groot (groots)grootGisde groteGOosten
heet (warmte)heetTisde heteTOosten
nat (nat)natterde natteTOosten
dun (dun)dunNisde dunneNOosten

N.B.De uitzondering is -w

laag (bas)laagishet lageOosten
nieuw (nieuw)nieuwisde nieuweOosten

Spellingsvariant 2: wanneer het bijvoeglijk naamwoord al eindigt op –e, wordt dit verwijderd voordat het wordt toegevoegd –is, –Oosten

Leuk (schattig,vriendelijk)nichtjeisde nicOosten
prima (tot,elegant)vinisde VinOosten
bleek (bleek)vriendisde vriendOosten
veilig (Veilig)veiligisde kluisOosten
moedig (moedig)goed gedragenisde moedOosten

Spellingsvariant 3: wanneer het bijvoeglijk naamwoord eindigt met een medeklinker gevolgd door –jconverteert de –jin -ivoor het toevoegen –is, –Oosten (geldt voor zowel monosyllabische als disyllabische bijvoeglijke naamwoorden).

Aeenlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden:

(Video) Vergelijkingen oplossen (HAVO wiskunde A)

droog (droog)driisde driOosten
verlegen (verlegen)schiisde SHiOosten
sluw (sluw)sliisde sliOosten

Bisyllabische bijvoeglijke naamwoorden:

zeer (schattig,bevallig)klaariisde klaariOosten
eenvoudig (gemakkelijk)makkelijkiishet gemakiOosten
Vrolijk (felice)vrolijkiishet gelukiOosten
grappig (plezier,vreemd)bevindingeniisde ontdekkingiOosten
vies (vies)aardeiisde aardeiOosten

Andere disyllabische bijvoeglijke naamwoorden en al die met drie lettergrepen of meer nemen hun toevlucht totmeerehet meestingevoegd vóór het bijvoeglijk naamwoord dat in zijn vorm ongewijzigd blijft.

Bisyllabische bijvoeglijke naamwoorden:

voorzichtig (voorzichtig)meervoorzichtigde meestvoorzichtig
saai (saai)meersaaide meest saai
bezorgd (bezorgd)meerbezorgdde meestbezorgd
dom (dom)meerdomde meestdom
nutteloos (nutteloos)meernutteloosde meestnutteloos

Bijvoeglijke naamwoorden met drie lettergrepen of meer:

mooi (bel)meermooide meestmooi
comfortabel (comfortabel)meercomfortabelde meestcomfortabel
verbazingwekkend (gek)meerverbazingwekkendde meestverbazingwekkend
intelligent (intelligent)meerintelligentde meestintelligent
respectabel (respectabel)meerrespectabelde meestrespectabel

N.B. Sommige disyllabische bijvoeglijke naamwoorden lenen zich voor het gebruik van de achtervoegsels -ise-Oostenzelfs als ze niet eindigen met de –j. In deze gevallen is het het oor dat beslist in plaats van de regel.

smal (streng)smalisde smalleOosten
slim (intelligent)slimisde slimmeOosten
rustig (stil)rustigisde stilteOosten
eenvoudig (eenvoudig)eenvoudisde simplOosten
duidelijk (duidelijk)duidelijkishet duidelijkOosten

Onregelmatige adjectieven: gelukkig de bijvoeglijke naamwoorden die de vergelijkende en overtreffende trap vormenonregelmatighet zijn er weinig, maar ze zijn belangrijk.

Kwaliteit:

Goed (goed,Bravo)beterde best
slecht (slecht, schaars, schadelijk)slechterde slechtst

Hoeveelheid:

(Video) Lineaire vergelijkingen - Wat is de balansmethode? - deel 1 (havo/vwo 2) - WiskundeAcademie

veel (Erg)meerde meest
veel (veel)meerde meest
klein (beetje)minderde minst

Hoe te gebruiken de vergelijkende vorm

De vergelijkende vorm van bijvoeglijke naamwoorden wordt voornamelijk gebruikt om te vormen wat in het Italiaans il wordt genoemdmeerderheid vergelijking, dat wil zeggen wanneer twee elementen worden vergeleken, waarbij een hogere kwaliteit in een van de twee wordt benadrukt. Dit kan worden gedaan door de tweede vergelijkingsterm te specificeren of door deze duidelijk te laten. Als er een tweede vergelijkingsterm is, wordt il gebruiktpin dantussen de twee elementen in kwestie. Het tweede vergelijkingselement kan een zelfstandig naamwoord, een voornaamwoord of een volledige zin zijn. Laten we enkele eenvoudige voorbeelden bekijken.

Wanneer de tweede vergelijkingsterm anaam:

 • Bob isgroter danTom.
 • Bob is langer dan Tom.
 • Oefening 2 isgemakkelijker danoefening 3.
 • Oefening 2 is makkelijker dan oefening 3.
 • Katten zijnmeer onafhankelijk danhonden.
 • Katten zijn onafhankelijker dan honden.

Wanneer de tweede vergelijkingsterm acomplementair voornaamwoord:

 • Mijn zus isouder danmij.
 • Mijn zus is ouder dan ik.
 • Jij wasgelukkiger danhem.
 • Jij had meer geluk dan hij.
 • We warenmeer bezorgd danhen.
 • Wij waren bezorgder dan zij.

Wanneer de tweede vergelijkingsterm abezittelijk voornaamwoord:

 • Claires koffer iskleiner dande mijne.
 • Claire's koffer is kleiner dan de mijne.
 • Je haar islanger dande hare.
 • Je haar is langer dan het hare.
 • Dit project isinteressanter danvan hen.
 • Dit project is interessanter dan dat van hen.

Wanneer de tweede vergelijkingsterm agenitiefdie dient als een voornaamwoord:

 • Die auto issneller danTom's.
 • Die auto is sneller dan die van Tom.
 • Neil's tuin ismooier danvan Ann.
 • De tuin van Neil is mooier dan die van Ann.
 • Je kinderen zijnavontuurlijker danClaire's.
 • Jouw kinderen zijn avontuurlijker dan die van Claire.

Wanneer de tweede vergelijkingsterm avoorstelheeft gestaan:

 • Het voedsel isbeter dan de laatste keer dat we hier kwamen.
 • Het eten is beter dan de vorige keer dat we hier kwamen.
 • Deze wegen zijnsmaller dan ik herinnerde het me.
 • Deze straten zijn smaller dan ik me herinnerde.
 • Dit appartement ismeer duur dan degene* Ik had in Winchester.
 • Dit appartement is duurder danDatdie ik had in Winchester.

* voor dit gebruik vandegene, zie jeDIE.

Wanneer de tweede vergelijkingsterm overblijftgeïmpliceerd:

(Video) Dutch Comparative & Superlative #1. How to compare things in Dutch? (NT2 - A1/A2)

 • Ik denk dat er eenkorterweg naar het centrum.
 • Ik geloof dat er een kortere weg naar het centrum is.
 • Deze koffer lijkt te zijnaanstekerVandaag.
 • Deze koffer lijkt vandaag lichter te zijn.
 • Ik had gehoopt eenmeer vredevolvakantie.
 • Ik had gehoopt op een rustigere vakantie.

Wanneer we willenverhoog de intensiteitvan de vergelijking:

 • Whisky isveel sterkerdan bier.
 • Whisky is veel sterker dan bier.
 • Deze kettingen zijnA kavel mooier.
 • Deze kettingen zijn veel leuker.
 • Dit soort werk isver meer stressvol.
 • Dit soort werk is veel stressvoller.

Wanneer we willenverminder de intensiteitvan de vergelijking:

 • De les van vandaag wasA beetje meer interessant.
 • De les van vandaag was iets interessanter.
 • Je zult moeten zijnA klein meer moedig.
 • Je zult wat moediger moeten zijn.
 • Ik geef de voorkeur aan mijn theelichtelijk zoeter.
 • Ik heb mijn thee liever wat zoeter.

Wanneer we willen aangeven aintensiteit progressie:

 • De zon begon te komenheter En heter.
 • De zon werd steeds heter en heter.
 • De avonden wordenaansteker En aansteker.
 • De avonden worden steeds helderder.
 • Deze levensstijl wordtmeer En meer aanvaardbaar.
 • Deze levensstijl wordt steeds acceptabeler.

Hoe de overtreffende trap te gebruiken

De overtreffende trap van bijvoeglijke naamwoorden wordt voornamelijk gebruikt om uit te drukken wat in het Italiaans il wordt genoemdrelatieve overtreffende trap, d.w.z. wanneer aan een element van een groep een maximale kwaliteit wordt toegekend ten opzichte van alle andere elementen van de groep. Over het algemeen gebeurt dit door de tweede vergelijkingsterm te specificeren, maar soms kan dit ook impliciet blijven. Normaal gesproken is de tweede vergelijkingsterm gekoppeld aan de eerste met een van de twee voorzetselsin (enkelvoudige zelfstandige naamwoorden)Ovan (zelfstandige naamwoorden in het meervoud en gespannen uitdrukkingen), of met eengehele voorstel.Laten we enkele eenvoudige voorbeelden bekijken.

Voorbeelden met het voorzetselin:

 • Everest is dehoogsteberginde wereld.
 • Everest is de hoogste bergvan dewereld.
 • De Sint-Maartenskerk is deoudstekerkinEngeland.
 • De kerk van San Martino is de oudste kerkdell'Engeland.
 • Lucy is dehelderstestudentinde klas.
 • Lucy is de slimste studentvan deklas.
 • De Bowns zijn deluidruchtigstemenseninde buurt.
 • Browns zijn de luidruchtigste mensenvan debuurt.
 • Dit is demeest waardevoldeelinde verzameling.
 • Dit is het meest waardevolle stukvan deverzameling.

Voorbeelden met het voorzetselvan:

 • George Harrison was destilstelidvande Beatles.
 • George Harrison was de stilste van de Beatles.
 • Tom was demeestinteressantvanalle kandidaten.
 • Tom was de interessantste van alle kandidaten.
 • Lucy is demeestveelbelovendvanonze kinderen.
 • Lucy is de meest veelbelovende van onze kinderen.
 • De vroege middag is deheetstedeelvande dag.
 • Vroeg in de middag is het heetste deel van de dag.
 • Het was waarschijnlijk deslechtstmomentvanmijn leven.
 • Het was waarschijnlijk het ergste moment van mijn leven.

Voorbeelden met een hele zin:

 • Dit is debestfunctie (Dat) Ik kan je op dit moment aanbieden.
 • Dit is de beste baan die ik je op dit moment kan bieden.
 • Het was degoedkoopstehotel (Dat) heb ik kunnen vinden.
 • Het was het goedkoopste hotel dat ik kon vinden.
 • Het was demeestbelachelijk ding (Dat) Ik had ooit gehoord.
 • Het was het meest belachelijke dat ik ooit heb gehoord.
 • Bo is deslimsteadvocaat (Dat) Ik weet.
 • Bob is de beste advocaat die ik ken.
 • Het is demeesthele fijne vakantie (Dat)we ooit hebben gehad.
 • Het is de beste vakantie die we ooit hebben gehad.

Voorbeelden waarbij de tweede vergelijkingsterm wordt geïmpliceerd:

(Video) NT2 leuk leuker leukst! comparatief superlatief: trappen van vergelijking 🪜 de regels #learndutch

 • Deze koffie is debest.
 • Dit café is de beste.(die ik ooit heb gedronken)
 • Jane is dejongste.
 • Jane is de jongste.(van de vier zussen)
 • Ik denk dat deze het issterkste.
 • Ik denk dat dit de stevigste is.(tussen wat we hebben)

Voorbeelden met het bezittelijk bijvoeglijk naamwoord in plaats van het bepaald lidwoord:

 • Mike isMijn jongstekind.
 • Mike is mijn jongste kind.
 • Haar besteverlangen was om Johnny Depp te ontmoeten.
 • Haar grootste wens was om Johnny Depp te ontmoeten.
 • Parachutespringen iszijn meestrecente hobby.
 • Parachutespringen is zijn meest recente tijdverdrijf.

N.B.Voor de absolute overtreffende trap klikDIE.

Vergelijkingen en superlatieven: de basis (1)

Uw opmerkingen zijn altijd zeer welkom.

Advertentie

Vergelijkingen en superlatieven: de basis (2)

Auteur:Toon

Geboren en getogen in Maleisië tussen Kuala Lumpur en Singapore. Opgeleid aan het Wycliffe College in Stonehouse, Gloucestershire, Engeland. Woont in de uitlopers van de Etna sinds 1982 en geeft sinds 1987 Engelse les aan de universiteit van Catania.Bekijk alle berichten van Tony

(Video) Lineaire vergelijkingen - Termen overbrengen/versneld oplossen - WiskundeAcademie

Videos

1. De trappen van vergelijking (comparatief en superlatief)
(Encora NT2)
2. comparatief en superlatief
(Julie Coppin)
3. Duits - Trappen van vergelijking
(Mevrouw Ebbers)
4. Engels - Vergelijking - Comparison - EngelsAcademie.nl
(EngelsAcademie)
5. Vergelijkingen - Lineaire vergelijkingen oplossen (3 HAVO & 3 VWO)
(Math with Menno)
6. Dutch grammar applied: degrees of comparison / de trappen van vergelijking
(Learn Dutch with Bart de Pau)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 07/10/2023

Views: 5621

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.