Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (2023)

Hoe vergelijken objecten in het Engels? Vandaag zullen we praten over wat zijn deverschillende soorten vergelijkende en superlatieven in het Engels. Als je alles wilt weten over dit onderwerp, lees dan verder. We zullen het hebben over grotere honden en snellere vossen!

Laten we beginnen!

Als je dieper op de discussie wilt ingaan,hier vind je een fantastische complete grammatica van de Engelse taal.

Vergelijkende en superlatieven in het Engels

Mijn hond is groter dan die van jou.

Deze vos is sneller dan de jouwe.

Het is een prachtige dag!

De vergelijkende en superlatieven in het Engels, zoals die in het Italiaans, worden gebruikt om een ​​persoon of een object te vergelijken met een andere persoon of een ander object (comparative) en om eenbijvoeglijk naamwoordop zijn hoogste niveau (overtreffende trap).

Laten we beginnen met te kijken welke soorten vergelijkende cijfers er in het Engels zijn.

Vergelijkingen in het Engels

We zeiden dat vergelijkende cijfers ertoe dienente vergelijken, Betekent watvergelijkentussen hen worden objecten, concepten of mensen gedefinieerd als vergelijkend.

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de drie vergelijkende cijfers in het Engels.

ComparatiefVoorbeeld
Meerderheidgrootis dan/Meersnoepjes dan
Van gelijkheidAlsgrootals… /als veel snoepjesals
MinderheidMinder grootdan/Mindersnoepjes dan

Vergelijkende meerderheid

Het is de vergelijkende die wordt gebruikt om te beschrijven wat iets ismeer…van iets, zoalskleiner,koppigerOlangzamer.

Je zult deze vergelijking ook gebruiken voor zelfstandige naamwoorden om het ene geheel te beschrijven dat groter is dan het andere, zoalsmeer snoep,meer waterOmeer huizen.

Hoe werkt het? Laten we beginnen met het vergelijken van bijvoeglijke naamwoorden.

Wanneer het bijvoeglijk naamwoord uit slechts één lettergreep bestaat, zoalsgroot,klein,schattigesnel, wordt toegevoegd aan het adjectief laeinde –is.

Bijvoeglijk naamwoordComparatief
KleinKleinis
PiccoloKleiner
SnelSnelis
SnelSneller

Mijn huis is kleiner.
Mijn huis is kleiner.

Deze vos is sneller.
Deze vos is sneller.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (1)

Je zult moeten onthouden dat je de medeklinker van die bijvoeglijke naamwoorden moet verdubbeleneindigend op klinker + medeklinker.

Bijvoeglijk naamwoordComparatief
GrootGrootger
GrootGroter
DunDunner
DunSlanker

Waarom is je boterham groter?
Waarom is je knot groter?

Je ziet er dunner uit. Ben je op dieet?
Je ziet er dunner uit. Ben je op dieet?

En je hoeft er maar één toe te voegen-Rnaar bijvoeglijke naamwoorden dateindigen op -e.

SchattigSchattigR
CarinoLeuker
GrootGrootR
GrootGroter

Het shirt van Veronica ziet er schattiger uit.
Veronica's shirt is leuker.

Deze tafel is groter.
Deze tafel is groter.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (2)

Als het bijvoeglijk naamwoord uit twee of meer lettergrepen bestaat, zijn er geen eindes om toe te voegen, maar een woord:meer.

Meerhet moet vóór het te vergelijken adjectief worden ingevoegd en vertaalt letterlijk onzemeer.

Bijvoeglijk naamwoordComparatief
MoeilijkMeermoeilijk
moeilijkMoeilijker
IntelligentMeerintelligent
IntelligentSlimmer

De lessen worden steeds moeilijker.
De lessen worden steeds moeilijker.

Ik wou dat ik intelligenter was.
Ik wou dat ik slimmer was.

Meerlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden dateindigend op -y hebben geen vaste regel.

De grotere vergelijkende van deze bijvoeglijke naamwoorden wordt meestal gevormdhet verwijderen van de –jen het toevoegen van het einde -ier.

Bijvoeglijk naamwoordComparatief
GekDorpelier
DomMeer dwaas

Soms vormt u echter de vergelijkende metmeer.

Bijvoeglijk naamwoordComparatief
GekMeergek
DomMeer dwaas

Het is aan uw discretie om het ene of het andere alternatief te kiezen,gekkerOmeer dwaas, omdat beide varianten worden geaccepteerd.

Onregelmatige adjectieven

Net als in het Italiaans zijn er ook bijvoeglijke naamwoorden met een onregelmatige vergelijkende zin.

Welke dat zijn, vertel ik je hieronder.

Bijvoeglijk naamwoordVergelijkende meerderheid
GoedBeter(Beter)
SlechtSlechter(slechter)
VerVerder/Verder(verder)
Oudouderling/Ouder(oudste)

Dat zeg je dan nietmeer goed, mabeter.

Je zult het niet zeggenslechter, maslechter.

Ik wou dat ik beter kon koken.
Ik wou dat ik beter kon koken.

Geloof me, ik heb erger gezien.
Geloof me, ik heb erger gezien.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (3)

Vergelijkende meerderheid van zelfstandige naamwoorden

Om naar het Engels te vertalenmeer snoep,meer huizen,meer bomenenz., wordt opnieuw gebruiktmeer.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussentelbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden. Alle worden voorafgegaan doormeer.

SnoepjesMeersnoepjes
SnoepjesMeer snoep
HuizenMeerhuizen
GevalMeer huizen
BomenMeerbomen
BomenMeer bomen
MelkMeermelk
LatteMeer melk
SuikerMeersuiker
SuikerMeer suiker

Ik heb meer melk nodig.
Ik heb meer melk nodig.

Doe er wat meer suiker in.
Voeg nog wat suiker toe.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (4)

Meer dan…

Nu we hebben gezien hoe we demeervan het Italiaans, hoe gebruik je de vergelijkende meerderheid in de praktijk?

Simpel gezegd: van onsVanvertaalt metdan.

Groterdan
GroterVan

Londen isgroter danRome.
Londen isgroter danRome.

Meer gedetailleerddan
Meer gedetailleerdVan

Deze laatste tekening isgedetailleerder dande andere.
Dit ontwerp isgedetailleerder dan'ander.

Bij afwezigheid van een echt onderwerp en bij aanwezigheid van een voornaamwoord (over jou, over mij, over haar...),danwordt in de omgangstaal gevolgd door eenpersoonlijk voornaamwoord.

DanmijVan mij
DanJijVan jou
Danhem/haar/datOver hem/haar/dit
DanonsOns
DanJijVan jou
DanhenVan hen

Hij is korterdan ik.
Hij is kleiner dan ik.

Grammaticapuristen gebruiken bij voorkeur ionderwerp voornaamwoordengevolgd door de vervoeging vanzijn.

Hij is korterdan ik ben.
Hij is kleiner dan ik.

Beide vormen worden grammaticaal correct beschouwd.

➡️ Op de meerderheidsvergelijking vind je nog veel meer voorbeeldenin de speciale les.

Vergelijking van gelijkheid

Het is de vergelijkende die wordt gebruikt om te beschrijven wat iets iskomen… iets ofzo veel… zo veel als iets.

Ilkomenvan het Italiaans wordt weergegeven in het Engels metals... als. Dat wil zeggen, het bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord is ingesloten tussen deze twee woorden.

Ik benalslangalsJij.
ik ben langkomende.

Hij schaamde zich zo dat hij werdzo rood alseen kreeft.
Hij schaamde zich zo dat hij rood werd als een kreeft.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (5)

De vergelijkende gelijkheid van zelfstandige naamwoorden heeft twee vormen:

  • zoveel alsvoor zelfstandige naamwoordenenkelvoud ofniet telbaar
  • zoveel alsvoor zelfstandige naamwoordenmeervoud

In het Italiaans vertaalt het zich meestal metveel/veel/veelOhoeveel/hoeveelkomen.

ik maak nietzoveel geld alsJij.
Ik verdien niet zoveel als jij.

Hij heeft twee keerzoveel boeken alsIk doe.
Het heeft twee keer zoveel boeken als ik.

➡️ Je vindt nog veel meer voorbeelden op de vergelijking van gelijkheidin de speciale les.

Vergelijking minderheid

Het is de vergelijkende die wordt gebruikt om te beschrijven wat iets isminder… van iets of dat je hebtminder… vergeleken met iets of iemand.

Minder+ bijvoeglijk naamwoord wordt in het Engels vertaald metminder.

Minderwerkt op dezelfde manier alsmeer, maar niet zoalsmeerEngeldig voor alle soorten bijvoeglijke naamwoordenin het Engels (mono- en multisyllabisch) ongeacht het aantal lettergrepen.

Net als bij de vergelijkende meerderheid, moet u het woord introducerendanin het Italiaans vertalenVan.

Bijvoeglijk naamwoordComparatief
MoeilijkMinder moeilijk
StellageMinder moeilijk

Ik benminder lang danmijn zus.
Ik ben kleiner dan mijn zus.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (6)

Minderhet vertaalt in plaats daarvan de onzemindervoor zelfstandige naamwoorden. In het Engels wordt het gebruikt voor detelbare zelfstandige naamwoorden.

SnoepjesMindersnoepjes
SnoepjesMinder snoep

Iontelbare zelfstandige naamwoordengedragen zich daarentegen als bijvoeglijke naamwoorden en worden voorafgegaan doorminder.

SuikerMindersuiker
SuikerMinder suiker

ik eetminder snoepjes danJij.
Ik eet minder snoep dan jij.

ik eetminder suiker danJij.
Ik eet minder suiker dan jij.

➡️ Op de minderheidsvergelijking vind je nog veel meer voorbeeldenin de speciale les.

Laten we het nu hebben over superlatieven!

Superlatieven in het Engels

De Engelse overtreffende trap kan van twee soorten zijn:

  • overtreffende trapabsoluut
  • overtreffende trapfamilielid

Absolute overtreffende trap

De absolute overtreffende trap is wat in het Italiaans wordt verkregen met laeinde –issimo:heel goed, heel slecht, heel hoog, heel mooi.

Dit soort overtreffende traphet heeft geen echte Engelse vertaling, omdat er geen einde is dat dezelfde betekenis heeft als onze –issimo.

Daarom wordt het vaak in het Engels vertaald als eenbijwoord.

HeetExtreemheet
Heet → Extreem heet, erg heet

KleinVreselijkklein
Klein → Vreselijk klein, heel klein

relatieve overtreffende trap

De relatieve overtreffende trap wordt gebruikt om te vertalenhoe groter, hoe mooierenz. Er zijn twee verschillende manieren om het te vertalen op basis van het bijvoeglijk naamwoord dat moet worden gewijzigd.

Er zijn in feite twee soorten Engelse bijvoeglijke naamwoorden:

  • bijvoeglijke naamwoordeneenlettergrepig
  • bijvoeglijke naamwoordenmeerlettergrepig

In aanwezigheid van eenlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden, zoalsgroot,klein,schattigesnel, om samen te stellen wordt de Engelse overtreffende trap toegevoegd aan het adjectief laeinde-Oostenen voorafgaan aan het bijvoeglijk naamwoord met het lidwoordde.

KleinDekleinOosten
Klein → De kleinste

Net als bij de vergelijkende meerderheid, de medeklinker van die bijvoeglijke naamwoorden die worden verdubbeldeindigend op klinker + medeklinker.

BigDegrootgest
Groot → De grootste

En het telt maar op-stnaar bijvoeglijke naamwoorden dateindigen op -e.

GrooteGrootst
Groot → De grootste

Ik kocht de schattigste kat in de winkel.
Ik kocht de schattigste kat in de winkel.

Londen is de grootste stad van het Verenigd Koninkrijk.
Londen is de grootste stad van het Verenigd Koninkrijk.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (7)

Wanneer het bijvoeglijk naamwoord uit twee of meer lettergrepen bestaat, wordt het bijvoeglijk naamwoord voorafgegaan door de woordenhet meest,meest.

Het bijvoeglijk naamwoord zelf blijft ongewijzigd.

GevaarlijkHet meestgevaarlijk
Gevaarlijk → Het gevaarlijkst

Dit is het duurste shirt dat ik ooit heb gekocht.
Dit is het duurste shirt dat ik ooit heb gekocht.

Onregelmatige overtreffende trap bijvoeglijke naamwoorden

Ook hier vind je enkele onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden, hier samengevat in de tabel.

Bijvoeglijk naamwoordsuperlatief
GoedBest(het beste)
SlechtSlechtst(het ergste)
Ververst/Verst(het verste)
OudOudste/Oudste(de oudste)

Dit is de beste pizza ter wereld.
Dit is de beste pizza ter wereld.

Het beste van

In het Italiaans gebruiken we het voorzetselVan.Dit is de beste pizzavan dewereld.

De Britten gebruiken daarentegen altijdin.Dit is de beste pizzainde wereld.

Het wordt niet gebruikt in Engelse overtreffende trap zinnenKunnenvan.Dit is de beste pizza van de wereld.

Vergelijkingen en superlatieven in het Engels - Lingookies (8)

➡️ Je vindt nog veel meer voorbeelden van de overtreffende trapin de speciale les.

En met het vergelijkende en superlatieven overzicht in het Engels, dat is het!

En nu?

Nu we hebben gezien hoe vergelijkende en superatieven in het Engels werken, kun je hiermee online Engels blijven lerengratis bronnen:

  • hoe je echt engels leert
  • gratis Engelse lessen
  • interactieve Engelse oefeningen

Op zoek naar eenfantastische bron om meer te leren over de Engelse grammaticamet beknopte uitleg eveel oefeningenaanvullend? Ik kan het volume in het onderstaande vak ten zeerste aanbevelen.

Titel:Engelse grammatica in gebruik. Aanvullende oefeningen met antwoorden
Taal:Engels
Uitgever:Cambridge University Press
Pagina's:143

Dit boek bevat 200 gevarieerde oefeningen voor de Engelstalige leerling. Het begeleidt de grammatica handleiding Engelse grammatica in gebruik. Boek met antwoorden uitgegeven door dezelfde uitgever.

Als je deze les over vergelijkende cijfers en superlatieven in het Engels leuk vond, overweeg dan om hem te delen met je vrienden die Engels aan het leren zijn!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 10/04/2023

Views: 5625

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.